ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

production area  4

តំបន់ផលិតកម្ម

Raw material area 1

តំបន់វត្ថុធាតុដើម

Raw material area 2

តំបន់វត្ថុធាតុដើម

Raw material area 3

តំបន់វត្ថុធាតុដើម

company name

ឈ្មោះ​ក្រុម​ហ៊ុន

office area

តំបន់ការិយាល័យ

19  packaging

ការវេចខ្ចប់

packaging 2

ការវេចខ្ចប់

pressure test

តេស្តសម្ពាធ

production area  2

តំបន់ផលិតកម្ម

production area  3

តំបន់ផលិតកម្ម

The company a panoramic

ក្រុមហ៊ុន A Panoramic